МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“ С НОВ ОФИС

Щастливи сме да обявим, че преместихме офиса си на нова локация в центъра на град Панагюрище. Старият офис ни служи вярно и прекарахме прекрасни години в него. Създадохме невероятни спомени, приятелства, процедури, но няма как да не сме развълнувани и за новия ни дом.

УДЪЛЖАВАНЕ ПРИЕМА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.5

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, удължава срока за прием на проектни предложения

по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти

УДЪЛЖАВАНЕ ПРИЕМА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 21

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ удължава срока за прием на проектни предложения

по мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура ” от стратегията

за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

Приключи успешно и петият проект на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" финансиран по програма ЕРАЗЪМ +

На 31.03.2023 приключи успешно и петият проект на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово в подкрепа на политикана на сдружението за насърчаване на младежките дейностите. Проектът 2022-1-BG01-KA152-YOU-000065484 "Powering Youth Potential = Powering Rural Development” е финансиран по програма Еразъм+. Проектът се реализира съвместно с партньорски организации от 5 европейски страни – Италия, Хърватия, Румъния, Португалия и Сърбия, като в него взеха участие общо 37 младежи на възраст между 18 и 30 години.

ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4.1 - ПРСР 2014-2020

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.670 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г.

ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 21 - ПРСР 2014-2020

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура ”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.5 ОТ ПРСР 2014-2020

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

Страници

Subscribe to Местна инициативна група  RSS