Партньорска среща по проект "Stay rural and successful in digital era -DigiRUR"

Партньорска среща

Проведе се поредната партньорска среща по проект "Stay rural and successful in digital era -DigiRUR" в Барселона, Испания.

Проектът е насочен към разработване на образователни ресурси за стартиране на дигитален бизнес за млади хора, живеещи в селски райони.

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001- 19.716 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“,

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.670 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Мярка 21 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура “

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване

по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001 – 19.612„МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване

по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001 – 19.611 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Мярка 7.2 Инвестиции в създаване, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г., МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване

по процедура за подбор на проектиBG06RDNP001 – 19.608 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.1

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, обявява втори прием по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“

от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

Втора среща по проект “Stay rural and successful in the digital era-DiGiRur“

Еръзъм +

На 08.07.2022 в Атина, Гърция се проведе втората среща по проект “Stay rural and successful in the digital era-DiGiRur“,

финансиран по програма Еразъм+, в която взеха участие представители на всички партньорски организации по проекта.

Страници

Subscribe to Местна инициативна група  RSS