ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Мярка 21 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура “

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване

по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001 – 19.612„МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване

по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001 – 19.611 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Мярка 7.2 Инвестиции в създаване, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г., МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване

по процедура за подбор на проектиBG06RDNP001 – 19.608 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.1

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, обявява втори прием по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“

от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

Втора среща по проект “Stay rural and successful in the digital era-DiGiRur“

Еръзъм +

На 08.07.2022 в Атина, Гърция се проведе втората среща по проект “Stay rural and successful in the digital era-DiGiRur“,

финансиран по програма Еразъм+, в която взеха участие представители на всички партньорски организации по проекта.

Пазарно проучване за Доставка на офис техника и офис оборудване за нуждите на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово

На основание чл.44 ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с подготовка за възлагане на Обществена поръчка, с предмет: „Доставка на офис техника и офис оборудване, необходими за дейността на МИГ Панагюрище , Стрелча, Лесичово” се провежда пазарно проучване за определяне на прогнозната стойност на поръчката.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ със свое Решение от 30.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЕМ - 2022 - ПО МЯРКА 4.2.1 - ПРСР

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура

на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

Страници

Subscribe to Местна инициативна група  RSS