ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.5 ОТ ПРСР 2014-2020

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

№ BG06RDNP001 – 19.611 „МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.

Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало на прием: 19.05.2023 г. Краен срок за представяне на предложенията: 23.06.2023 г. 17.00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път

като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) -

https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; https://lagpsl.bg/ ПОКАНИ