ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението,

свиква Общо отчетно – изборно събрание на сдружението на 02.07.2024 г. от 15.00 ч.

в гр. Панагюрище, ул. Петър Карапетров № 2, Офис на МИГ при следния дневен ред:

1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;

2. Избор на водещ, протоколчик и преброители на събранието;

3. Приемане на отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и финансов отчет на Сдружението за периода 2019 – 2023 г.;

4. Промени в Устава на организацията;

5. Освобождаване на председателя и членовете на УС за изтеклия мандат.

6. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението;

7. Разни.

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 16.00 ч.,

на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.