СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СВОМР

Дата на откриване: 18.07.2023

Дата на приключване: 25.07.2023 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ

ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“

 

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ: местна власт, земеделски стопани, микропредприятия, малки и средни фирми, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др. Местна инициативна група МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ представя за обществено обсъждане проект на изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ за периода 2014 –2020 г. Основание за изменение: чл.18, ал.1, т. 3б от Споразумение № РД50-193/ 29.11.2016 г. и чл. 39, т. 3 „по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2“ от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ.

I. ПРОМЯНА В ОПИСАНИЕ НА МЯРКА 4.1.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Намаляване на бюджета на мярката със 109 188,00 лева – от 304 015,92 лева на 194 827,92 лева.

Обосновка за промяна – Два от сключените ДБФП на стойност 109 188,00 са отказани за изпълнение от бенефициентите.

Основание за промяна – чл.18, ал.1, т. 3б от Споразумение № РД50-193/ 29.11.2016 г. и чл. 39, т. 3 „по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2“ от Наредба № 22/ 14.12.2015 г. на МЗХГ.

 

II. ПРОМЯНА В ОПИСАНИЕ НА МЯРКА 4.2.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

Намаляване на бюджета на мярката със 124 750.00 лева – от 249 613,20 лева на 124 863.20 лева.

Обосновка за промяна – Сключеният договор № BG06RDNP001-19.620-0001-C01 с БФП от 124 750.00 е отказан за изпълнение от бенефициентите.

Основание за промяна – чл.18, ал.1, т. 3б от Споразумение № РД50-193/29.11.2016 г. и чл. 39, т. 3 „по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2“ от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ.

 

III. ПРОМЯНА В ОПИСАНИЕ НА МЯРКА 21 „СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ МЕСТНИ ИДЕНТИЧНОСТИ И МЕСТНАТА КУЛТУРА“

Намаляване на бюджета на мярката със 76 689,74 лева – от 140 754,74 лева на 64 065.00 лева.

Обосновка за промяна – при направените два приема с по два крайни срока не се явиха кандидати за подаване на проектни предложения. С оглед приключването на програмния период и недостатъчното време за провеждане на нови процедури за прием и изпълнение на проектни предложения средствата могат да бъдат неизползвани.

Основание за промяна – чл.18, ал.1, т. 3б от Споразумение № РД50-193/ 29.11.2016 г. и чл. 39, т. 3 „по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2“ от Наредба № 22/ 14.12.2015 г. на МЗХГ.

 

IV. ПРОМЯНА В ОПИСАНИЕ НА МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Увеличаване на бюджета по мярката с прехвърлените средства от мерките 4.1, 4.2 и 21 в размер на общо 310 627,74 лева - от 2 016 836.55 лева на 2 327 464,29 лева.

Обосновка за промяна – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е от най-важните мерки, които допринасят за подобряване качеството и създаване на нови основни услуги за населението и подобряване инфраструктурата в селата. В момента в процес на разглеждане от ДФЗ е процедура BG06RDNP001-19.608 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. По нея са одобрени от МИГ 4 /четири/ проектни предложения, като едното от тях на стойност 389 791,82 е резервно. Прехвърляйки средства от гореописаните мерки ще постигнем следните резултати:

1. Резервното проектно предложение ще бъде финансирано, като по този начин значително ще се подобри инфраструктурата в община Стрелча.

2. Ще бъде постигната максимална стойност на усвояване на средствата по СВОМР без да бъде нарушено постигането на целите и резултатите от нейното прилагане.

Основание за промяна – чл.18, ал.1, т. 3б от Споразумение № РД50-193/ 29.11.2016 г. и чл. 39, т. 3 „по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2“ от Наредба № 22/ 14.12.2015 г. на МЗХГ.

Писмени предложения и коментари по така представената информация могат да се изпращат в срок до 25.06.2023 г. (включително) на следната електронна поща: lagpsl@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронно писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”.

Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение.