Кръгла маса за промените в горския сектор

Днес ще се проведе кръгла маса за подготвяните нормативни промени в горския сектор. Форумът се организира от Министерството на земеделието и храните и ще се открие от зам.-министър доц. д-р Георги Костов. Събитието ще се състои в гр. София хотел „Балкан – Шератон“, зала „Сердика“ от 11:00 часа. По време на кръглата маса ще се представят измененията в Закона за горите, както и ще се обсъдят промените в Наредбата за сечите, Наредбата за контрола и опазването в горските територии и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях. Предложенията са във връзка с предприетите мерки на Министерството по опазване и стопанисване на българската гора.

източник: http://www.mzh.government.bg/