Мярка 226

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

ПОКАНА

за четвърти прием на заявления за подпомагане по мярка 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

I. Финансова помощ е предназначена за:

 1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица,  собственици на гори и земи от горския фонд на територията на МИГ;
 2. Общини, собственици на гори и земи от горския фонд на територията на МИГ;
 3. Държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), национални паркове и научноизследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд на територията на МИГ;

II. Финансова помощ се предоставя за инвестиции в гори, класифицирани с висок и среден риск от горски пожари на територията на МИГ само за:

 1. Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, съгласно Наредба 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари;
 2. Дейностите трябва да са в съответствие с утвърден лесоустройствен проект и/или с утвърдени планове и проекти по глава четвърта от Закона за защитените територии/ЗЗТ/ за гората, с която се кандидатства.

IІІ. Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 3 000 лева

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 20 000 лева

Сума, налична за подкрепа за периода на четвърта покана – 20 731,00 лева, както и неусвоения бюджет от предишни периоди на прием.   

ІV. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 100 % от общите допустими разходи по проекта.

V. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

 1. Юридическите лица и еднолични търговци да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
 2. Едноличните търговци и юридическите лица, с изключение на регистрираните по Закона за вероизповеданията да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
 3. Да са пряко отговорни за подготовката и изпълнението на всяка дейност.
 4. Да провеждат съответните процедури за избор на изпълнител на дейностите, за които се кандидатства за подпомагане, ако се явяват възложители по ЗОП.
 5. Да нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие".
 6. Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на физически лица, общини, ДГС, ДЛС и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;
 7. Да не са в производство по ликвидация, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;
 8. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общините.

VI. Период за подаване на заявления за подпомагане - от 30.08.2013 г. до 13.09.2013 г. всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

VІІ. Период на консултиране при подготовка на проекти: от 01.06.2013 г. до 29.08.2013 г. в офиса на МИГ, по график изготвен от Изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, както следва:

Вторник         14.00-16.00 часа

Четвъртък    14.00-16.00 часа

Документи се подават в офиса на МИГ„Панагюрище, Стрелча, Лесичово” на адрес: гр.Панагюрище ул.”Макгахан” 2.

Телефони за контакти: тел./факс 0357/98970;

Лучко Македонски – Изпълнителен директор 0882270816;

Мария Нейчева – експерт СМР 0882270814;

Нонка Бундова – Костова – експерт СМР 0882270815.

Заявлението за подпомагане, условията и реда за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по мярка 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности са публикувани на следният интернет адрес: http://www.lagpsl.bg

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.