Пазарни консултации за Доставка на офис техника и офис оборудване за нуждите на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово

На основание чл.44 ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с подготовка за възлагане на Обществена поръчка, с предмет: „Доставка на офис техника и офис оборудване, необходими за дейността на МИГ Панагюрище , Стрелча, Лесичово” се провежда пазарно проучване за определяне на прогнозната стойност на поръчката.

Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите оферти (сканирани), на e-mail: lagpsl@abv.bg, в срок до 17.00 часа на 22.07.2022 г.

Минимално съдържание на офертите изготвени в съответствие с техническата спецификация – наименование на оферента, ЕИК или БУЛСТАТ, телефон и електронна поща на оферента, срок на валидност на офертата, данни за издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цени на продуктите – в лева без ДДС.
Срок на валидност на офертите – не по-кратък от 180 дни, считано от датата на издаване.

Представените ценови стойности са индикативни и не са обвързващи в случай на следващо участие на оферента при откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП и не могат да послужат на потенциалните кандидати за получаване на условия в хода на процедурата за избор на изпълнител.

Получените оферти няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка.

Технически спецификации и образец на офертата са включени в Профил на купувача в интернет страницата на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ – www.lagpsl.bg

Телефон за връзка: 0882 270 818