Подмярка 12.1. Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000

Бенефициери

Земеделски стопани, физически или юридически лица, стопанисващи земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.

Допустими дейности

Забрани и режими за дейности в земеделски земи, попадащи в обхвата на Натура 2000

Условия за избор

  • Земеделските земи трябва да попадат в обхвата на Натура 2000, за които има одобрена заповед за обявяване и/или план за управление на защитена зона от Натура 2000.
  • Земеделските стопани трябва да бъдат регистрирани в ИСАК.
  • Да спазват на територията на цялото стопанство изискванията на Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в Република България, одобрена със Заповед № РД 09-1102 от 08.08.2012 г. на министъра на земеделието и храните.

Допустими разходи

  • Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в заповедите за обявяване/плановете за управление на защитените зони по Натура 2000.
  • Плащанията не включват компенсиране за изискванията, произтичащи от кръстосаното съответствие.
  • Калкулираните плащания за режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в одобрените заповеди за обявяване/планове за управление на защитените зони, се изчисляват индивидуално за всяка зона.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

  • Кандидатите за подпомагане ще бъдат одобрявани в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал – пръв одобрен).

Интензитет на помощта

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ. Подпомагането по тази мярка се ограничава до максималните ставки за подпомагане, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1305/2013.

Суми и размер на помощта

Максимум 500 € на хектар на година през първите 5 години.

Максимум 200 € на хектар на година.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 51 867 572 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.