Подмярка 12.3. Компенсаторни плащания за земеделска площ в речен басейн с план за управление

Бенефициери

Земеделски стопани, физически или юридически лица, стопанисващи земеделски земи, попадащи в обхвата на речен басейн с план за управление.

Допустими дейности

  • Забрани и режими за дейности в земеделски земи, попадащи в обхвата на речен басейн с план за управление.

Условия за избор

  • Земеделските земи трябва да попадат в обхвата на речен басейн с план за управление, за които има одобрена заповед за обявяване и/или план за управление на защитена зона от Натура 2000.
  • Земеделските стопани трябва да бъдат регистрирани в ИСАК.
  • Да спазват на територията на цялото стопанство изискванията на Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в Република България, одобрена със Заповед № РД 09-1102 от 08.08.2012 г. на министъра на земеделието и храните.

Допустими разходи

  • Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в плановете за управление на речните басейни.
  • Плащанията не включват компенсиране за изискванията, произтичащи от кръстосаното съответствие.
  • Калкулираните плащания за режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в плановете за управление на речните басейни, се изчисляват индивидуално за всеки речен басейн.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

  • Кандидатите за подпомагане ще бъдат одобрявани в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал – пръв одобрен).

Интензитет на помощта

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ. Подпомагането по тази мярка се ограничава до максималните ставки за подпомагане, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1305/2013.

Суми и размер на помощта

Максимум 500 € на хектар на година през първите 5 години.

Максимум 200 € на хектар на година.

Минимум 50 € на хектар на година.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 9 000 000 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.