Подмярка 15.2. Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси

Бенефициери

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията – собственици на горски територии

Общини собственици/управляващи горски територии

Юридически лица, управляващи държавни горски територии

Юридически лица, наематели на горски територии

Сдружения на горепосочените

Условия за допустимост на бенефициерите

Всички кандидати трябва да докажат собственост на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане, или правото си да я управляват.

Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва:

  •  физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията – собственици на горски територии – 0,5 ха;
  •  общини собственици/управляващи горски територии – 1,0 ха;
  •  юридически лица, управляващи държавни горски територии – 1,0 ха;
  •  сдружения на горепосочените – 1,0 ха.

По настоящата подмярка не се предоставя подпомагане за дейности, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

Допустими дейности

  • Допустими са дейности по опазване на горските генетични ресурси.

Условия за избор

Същите ще бъдат определени допълнително.

Допустими разходи

В семепроизводствени насаждения и градини:

  • предотвратяване на участието в семепроизводствените насаждения и градини на видове, различни от съхранените;
  • прибиране на реколтата от семена или фиданки;
  • лесовъдни дейности, предвидени в горскостопанския план или програма.
Използване на подходящи семена/фиданки със сертифициран/доказан произход за създаване на производствени градини за опазване и развъждане на редки дървесни видове и храсти като бряст или устойчиви сортове ясенови насаждения лъжник (странджански дъб), планински явор и горскоплодни видове за производството на семена и събирането им.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

Избираемите проекти ще бъдат класирани според следните критерии за оценка:
  • големината на площта, с която се поемат ангажименти за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси, като приоритет ще се дава на по-голямата площ;
  • брой на дейностите за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси, които ще прилагат от един бенефициер, като приоритет ще се дава на по-високия брой.

Интензитет на помощта

Същият ще бъде определен допълнително.

Суми и размер на помощта

По тази подмярка ще се прилага годишно компенсаторно плащане на площ с размер до левовата равностойност на 200 евро/ха.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 1 500 000 евро.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.