Подмярка 2.1. Предоставяне на консултантски услуги на малки земеделски стопани

Бенефициери

НССЗ

Крайни бенефициери /ползватели на услугите са малки земеделски стопанства

Условия за допустимост на бенефициерите

Институциите, отговорни за предоставянето на услуги по тази мярка трябва да отговарят на следните критерии:
 • да бъде институция или организация, предоставяща съветнически услуги в земеделието;
 • да има опит в предоставянето на съветнически услуги на земеделски производители;
 • да има административно и техническо оборудване за извършване на съветнически услуги и да има офиси в страната;
 • да има наличен квалифициран персонал.

Допустими дейности

Стопанства ще имат достъп до следните пакети от консултантски услуги:

 

Пакет 1 ще обхваща следните консултации:

 • Задълженията на ниво ферма, произтичащи от законоустановените изисквания за управление и/или стандартите за добро земеделско и екологично състояние, предвидени в глава І на дял VІ от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

 

Пакет 2 ще обхваща следните консултации:

 • земеделски практики, благоприятни за климата и опазването на околната среда, установени в дял ІІІ, глава 3 от Регламент (ЕС) № 1307./2013 /директни плащания/ и за поддържането на земеделските земи както е посочено в чл.4 (1) (с) от Регламент (ЕС) №.13072013;
 • изискванията на ниво земеделско стопанство определени от България във връзка с прилагане на чл. 11, т. 3 на Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2000 г. установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите;
 • информация свързана с намаляване на измененията на климата и адаптирането към тях, биоразнообразието, защитата на водата както е заложено в Приложение I на Регламент на ЕС No 1306/2013.

 

Пакет 3 ще обхваща следните консултации:

 • Стандарти за безопасни условия на труд или стандарти за безопасност, свързани с дейностите във фермата.

 

Пакет 4 ще обхваща следните консултации:

 • Изискванията на ниво земеделско стопанство определени от България във връзка с прилагане на чл. 55 на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21.10.2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета и по-специално с общите принципи на интегрираното управление на вредителите, както е посочено в член 14 Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21.10.2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестицидите.

 

Пакет 5 ще обхваща следните консултации:

 • Изготвяне на бизнес планове и заявления за подпомагане на земеделските производители, желаещи да кандидатстват по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”.

Изготвянето на бизнес план може да се състои от два етапа:

1. Първи етап, когато бизнес планът е изготвен за кандидатстване по мярка 6.3

2. Втори етап в случаите, когато бизнес планът включва указания за допълнителни  необходими инвестиции по мярка 4 „Инвестиции във физически активи” и мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, където е необходимо допълнително изготвяне на бизнес план, съгласно изискванията за кандидатстване по тези мерки.    

Услуги по този пакет ще бъдат предоставяни единствено на земеделски производители, които са декларирали пред НССЗ намерението си да кандидатстват по съответната мярка (мерки).

 

Пакет 6 ще обхваща следните консултации:

 • консултиране по въпроси и проблеми на земеделското стопанство в областта на околната среда и икономическото развитие, включително аспекти на конкурентноспособността;
 • съвети за развитие на къси вериги на доставки и за по-добра интеграция на първичните производители в хранителната верига чрез схеми за качество, насърчаване достъпа до местни пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и междубраншови организации;
 • биологично земеделие, включително подготовка на заявление за кандидатстване по мярката по чл. 30 и съвети по време на изпълнение на ангажиментите;
 • съвети по въпроси, свързани със здравето на животните.

Всеки един пакет от консултации може да бъде предоставен по-отделно. Задължително е предоставянето на пакет 5 преди и/или заедно с един и повече от останалите пакети. Пакет 6 задължително трябва да се предоставя с някой от останалите пакети.

Условия за избор

Същите ще бъдат определени допълнително.

Допустими разходи

Разходи за предоставени консултантски пакети ще се възстановяват на база стандартна таблица на разходите за единица продукт. При определяне на стандартните разходи ще се отчитат разходите за предоставянето на услугата  (напр. заплати на служители, пътувания, материали, и други присъщи разходи).

За всеки един пакет стойността на помощта, която ще се изплаща е :

 •      Пакет 1 - …евро;
 •      Пакет 2 - …евро;
 •      Пакет 3 - …евро;
 •      Пакет 4 - …евро;
 •      Пакет 5 - …евро;
 •      Пакет 6 - …евро.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

Същите ще бъдат определени допълнително.

Интензитет на помощта

Същият ще бъде определен допълнително.

Суми и размер на помощта

Максимално допустимата стойност на консултантските услуги е 1 500 евро на земеделски стопанин за една година.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.