Подмярка 6.2. Стартова помощ за неземеделски дейности

Подмярка 6.2. Стартова помощ за неземеделски дейности

Бенефициери

Земеделски производители

Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите

Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Условия за допустимост на бенефициерите

Бенефициерите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • подпомаганата дейност да се извършва в селски район;
 • предприятия, които са регистрирани по-рано от 12 месеца преди кандидатстване, са допустими за подпомагане само за дейности, които не са извършвани от предприятието до момента;
 • кандидатът трябва да представи разработен бизнес план за новата дейност, който да показва икономическа жизнеспособност за срок от 5 години, в случай на строително-монтажни работи – 10 години;
 • дейността не оказва отрицателно влияние върху околната среда;
 • инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по мярката, ако те не произвеждат най-малко 10 процента топлинна енергия.
 • стопанството на кандидати земеделски производители трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро. Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок до 9 месеца от решението за отпускане на помощта.

 

Промени в бизнес плана се допускат, ако не водят до съществено изменение на дейността.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти в курортни комплекси за масов туризъм.

Допустими дейности

Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането. Неземеделските дейности могат да включват:
 • дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристически услуги);
 • производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност (независимо от вложените продукти и материали);
 • развитие на услуги във всички сектори;
 • производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци с цел продажба;
 • развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

 

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултатът от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за създаване на Европейската общност. Не се предоставя финансова помощ за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, с изключение на производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци.

Допустими разходи

Разходите трябва да са в съответствие с бизнес плана и могат да включват:

а) изграждане, придобиване, включително чрез отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) закупуване, включително на лизинг, на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) общи разходи, свързани с разходите по буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;

д) текущи разходи.

 

Най-малко 30% от разходите в бизнес плана са предвидени за разходите от „а“ до „г“.

Критерии за оценка

 • Проекти, които се реализират на територията на Северозападен или Северен централен район.
 • Проекти за производствени дейности.
 • Проекти за услуги, свързани с информационни и комуникационни технологии.
 • Проекти, подадени от физически лица и ЕТ на възраст между 18 и 40 г. включително или жени.
 • Проекти на тютюнопроизводители.
 • Наличие на квалификация или професионален опит в областта, към която се отнася проектът, на управителя или персонала на кандидата.

Суми и размер на помощта

Подпомагането се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 20 000 евро.

Условия на плащане

Плащането се извършва чрез две плащания, представляващи авансово плащане – до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане в година по избор на кандидата, но не по-късно от петата година и не по-рано от третата година от изпълнението на бизнес плана. Второто плащане се извършва, ако кандидатът е извършил всички инвестиции, основните дейности и е постигнал целите, предвидени в бизнес плана, и е създадено най-малко едно работно място.