Подмярка 7.4. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура

Бенефициери

Общини

Общински предприятия

Търговски дружества по Търговския закон, чийто собственик на капитала е общината

Допустими дейности

 • Изграждане или реконструкция на съоръжения за оползотворяване на отпадъците от земеделското производство в земеделските стопанства.
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на центрове, свързани със съхранение на продукция от животновъдни стопанства, включително специализиран транспорт.

Условия за избор

 • Инвестициите трябва да се изпълняват на територията на селските райони на Република България.
 • Инвестициите трябва да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, когато предвидените дейности се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие – да са съгласувани и с нея.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че няма да имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че след изпълнението на проекта той ще се използва по предназначение.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако бенефициерът е представил всички лицензии, разрешителни или регистрации, когато това се изисква съгласно националното законодателство, или е представил писмено доказателство, че е направил всичко възможно за получаването им (само в случаите, когато съгласно законодателството лицензии, разрешителни или регистрации се изискват да са издадени преди подаването на проекта).

Допустими разходи

а) изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;

в) общи разходи, свързани с разходите по букви „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията дори когато на база на техните резултати не се правят разходи по букви „а“ и „б“;

г) следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Критерии за оценка

 • Проектът е предложен от бенефициер, който не е бил подпомаган за същата операция от ЕС в период от три календарни години преди кандидатстването с настоящия проект.
 • Проектът ще се изпълнява в община, в която към датата на кандидатстване младите лица с постоянен адрес в общината са 30% от живеещото население в общината (по данни на НСИ към датата на кандидатстването).
 • Проектът ще се изпълнява в райони, идентифицирани като малцинствени.
 • Проектът е насочен към опазване на околната среда (30% от инвестициите са директно свързани с опазването на компонентите на околната среда).
 • Проектът предвижда да създаде най-малко 5 работни места за лица с постоянен адрес в общината.

Интензитет на помощта

За общини и ЮЛНЦ се предвижда 100% финансиране, в случай че не е налично генериране на приходи.

В случаите за ЮЛНЦ, когато се установи потенциал за генериране на приходи, 75% финансиране.

За държавни или общински предприятия и търговски дружества по Търговския закон, чийто собственик на капитала е държавата и/или общината в зависимост от нотифицираната държавна помощ.

Суми и размер на помощта

Същите ще бъдат определени допълнително.

Условия на плащане

Авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с инвестицията.
За проекти, по които бенефициерите са възложители по Закона за обществените поръчки, авансовото плащане се изплаща след провеждане на всички процедури (за строителство) и сключване на договор за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.