Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспе

Бенефициери

Местни поделения на вероизповеданията

Допустими дейности

Инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка, подобряване на прилежащите пространства.

Условия за избор

 • Инвестициите трябва да се изпълняват на територията на селските райони на Република България.
 • Инвестициите трябва да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, когато предвидените дейности се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие – да са съгласувани и с нея.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че няма да имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че след изпълнението на проекта той ще се използва по предназначение.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако бенефициерът е представил всички лицензии, разрешителни или регистрации, когато това се изисква съгласно националното законодателство, или е представил писмено доказателство, че е направил всичко възможно за получаването им (само в случаите, когато съгласно законодателството лицензии, разрешителни или регистрации се изискват да са издадени преди подаването на проекта).
 • Инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение са допустими, ако не са обявени за паметници на културата от национално и световно значение.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане ако бенефициерът – местно поделение на вероизповедания, е регистриран като юридическо лице съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията или е признат за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон.

Допустими разходи

а) изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;

в) общи разходи, свързани с разходите по букви „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията дори когато на база на техните резултати не се правят разходи по букви „а“ и „б“;

г) следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Критерии за оценка

 • Проектът е предложен от бенефициер, който не е бил подпомаган за същата операция от ЕС в период от три календарни години преди кандидатстването с настоящия проект.
 • Проектът ще се изпълнява в община, в която към датата на кандидатстване младите лица с постоянен адрес в общината са 30% от живеещото население в общината (по данни на НСИ към датата на кандидатстването).
 • Проектът е за изграждане на инфраструктура за предоставяне на услуги на деца, възрастни и уязвими групи от населението, включително роми.
 • Проектът ще се изпълнява в райони, идентифицирани като малцинствени.
 • Проектът е за реконструкция и/или ремонт на обекти, свързани с културния живот в общината.

Интензитет на помощта

За местни поделения на вероизповеданията се предвижда 100% финансиране, в случай че не е налично генериране на приходи.

В случаите на местни поделения на вероизповеданията, когато се установи потенциал за генериране на приходи, 75% финансиране.

Суми и размер на помощта

Същите ще бъдат определени допълнително.

Условия на плащане

Авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с инвестицията.

За проекти, по които бенефициерите са възложители по Закона за обществените поръчки, авансовото плащане се изплаща след провеждане на всички процедури (за строителство) и сключване на договор за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.