Подмярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за създаване

БенефициериФизически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи

Общини собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи

Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи

Сдружения на публични или частни собственици на земи

Допустими дейности

Залесяване на земеделски и неземеделски земи с цел създаване на нови гори (с изключение на култури с кратък турнус на сеч, производство на коледни елхи и култури от бързорастящи дървесни видове за производство на енергия):
 • в територии с ниска лесистост,
 • в територии с висок и среден риск от ерозия.

Условия за избор

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват или правото си да я управляват.

Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва:

 • физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи – 0,5 ха;
 • общини собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи – 1,0 ха;
 • физически и юридически лица – 0,5 ха;
 • юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи – 1,0 ха;
 • сдружения на горепосочените – 1,0 ха.

Залесяванията трябва да се извършват съгласно Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

Избраните дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене.

Допустими разходи

 • Изготвяне на технологичен план за залесяване.
 • Почвоподготовка.
 • Закупуване на залесителен материал.
 • Транспорт и временно съхранение на залесителния материал.
 • Разходи за труд при залесяване.
 • Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ).
 • Други операции,  свързани с напояване (където това е възможно), влагане на почвени подобрители с влагозадържащ ефект.
 • Ограждане на залесената територия (където това е необходимо).

Критерии за оценка

 • Местоположение на територията на община с ниска лесистост (от по-малко от 30% до по-малко от 60%, като се дава приоритет на по-ниския процент).
 • Местоположение на територията на община класифицирана с висок или среден риск на ерозия.
 • Местоположение в съседство със или на място по Натура 2000.
 • Използваните за залесяване дървесни видове са местни.

Интензитет на помощта

100% от общите допустими разходи.

Суми и размер на помощта

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014 – 2020 г.) е левовата равностойност на 2 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 2 500 евро на проект.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 11 333 333 евро.          

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.