Подмярка 8.2. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за поддръжка

Бенефициери

Всички подпомогнати по подмярка 8.1. бенефициери

Допустими дейности

  • Обхватът на тази подмярка ще включва всички залесени по подмярка 8.1. територии.
  • Дейности по поддръжка на залесената площ.

Условия за избор

Всички кандидати трябва да докажат:
  • че са подпомогнати по подмярка 8.1.;
  • собственост върху земята, която ще залесяват или правото си да я управляват.

Минималният процент на прихващане на новосъздадената гора е по-висок от 25%.

Допустими разходи

Допустимите разходи за поддръжка включват годишна премия на хектар за период до дванадесет години, което включва:
  • попълване (презасяване или презасаждане);
  • отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването.
  • късни отглеждания, които могат да включват ранни осветления, според дървесния вид и типа на гората.
  • превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне ненужно проваляне на залесяването.

Критерии за оценка

Избираемите проекти ще бъдат класирани според процента на прихващане на културата, с която кандидатстват, като приоритет ще се дава на по-високия процент.

Интензитет на помощта

100% от общите допустими разходи.

Суми и размер на помощта

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014 – 2020 г.) е левовата равностойност на 1 000 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 евро на проект.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 4 533 333 евро.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително