ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2015

РЕШЕНИЕ №1/14. 04.2015г. 

относно прекратяване на процедура, обявена с публична покана №9040226/26.03.2015г.

За прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка на

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, възложител по чл. 7, т. 3 от ЗОП

На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП

 ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет „Организиране и провеждане на обучения на бенефициенти (фермери, частен бизнес, НПО, общини) за изпълнение и отчитане на проекти по СМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по проект 41-03-28, съгласно Договор РД 50-147/13.10.2011г.  по реда на глава VIII А от ЗОП, открита със Заповед № 5 / 24.03.2015г. на изпълнителния директор на МИГ „ПСЛ” и обявена в Регистъра за обществени поръчки с Публична покана № 9040226/26.03.2015г. поради отпадане необходимостта от провеждане на процедура в резултат на съществена промяна в обстоятелствата.

МОТИВИ :

Процедурата за избор на изпълнител за извършване на услуга  „Организиране и провеждане на обучения на бенефициенти (фермери, частен бизнес, НПО, общини) за изпълнение и отчитане на проекти по СМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” е открита със Заповед № 5/24.03.2015г. на изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”. Реализацията на настоящата поръчка е част от одобрените дейности на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по Договор РД 50-147/13.10.2011г. за 2015 г. Основанието за обявяването на обществената поръчка по реда на Глава Осма А е сформираната стойност на поръчката от планираните разходи по Договор РД 50-147/13.10.2011г. за обучение на местни лидери и предвидени форуми, семинари и обучения /в отделна процедура/ по сключени други договори на Възложителя с МЗХ и ДФЗ - Договор РД 50-100/23.05.2014г. „Транснационална мрежа на развитието на селските райони – солидарност, устойчивост на местния туризъм, на достъпни, екологични и културни развития: трансграничните идентичности за развитие на селските райони /Адриатическо и Черно море/ и Договор № РД 50-91/23.05.2014г. – „Област на качеството на земеделието и храните в земите Фредерик – мрежа на продукти от Пуля и Базиликата” по мярка 421 „Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество”. Поради финансова невъзможност за реализиране на дейностите по Договори с № РД 50-100/23.05.2014г. и РД 50-91/23.05.2014г., отпада задължението и няма да бъде избиран изпълнител за предоставяне на услугите по тях.

В тази връзка сумата по Договор РД 50-147/13.10.2011г. за обучение на местни лидери е по-ниска от 20 000 лева без ДДС и МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”   не е длъжна да прилага процедурите по реда на глава Осма А, съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, поради намаляване на стойностите на търсените услуги.

 Изложените по-горе обстоятелства са от съществено значение и представляват съществена промяна, което от своя страна обуславя отпадане на необходимостта за възлагане на обществената поръчка от Възложителя по реда на глава Осма А от ЗОП.

Поръчката не е предмет на повторно публикуване.

 

Възложител: Л. Македонски – Изпълнителен директор на МИГ

 

*******************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ! ! ! 

 

Поради неявяване на членове на комисията, назначена да отвори, разгледа и класира оферти,

събрани след процедура, обявена с Публична покана №9040226/26.03.2015г. 

публичното отваряне на оферти не се проведе в обявения ден и час. 

 

*********************************************

 

МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" открива процедура за избор на изпълнител за услуга 

"Организиране и провеждане на обучения на бенефициенти /фермери и частен бизнес,

НПО, общини/ за изпълнение и отчитане на проекти по СМР на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово"

 

Офертите се подават в срок до 16.30часа на 07.04.2015г. в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик – лично, по пощата или чрез куриерска служба на адрес: п.к. 4500, гр. Панагюрище, област Пазарджик,  ул. „Макгахан” 2 ет.2, като върху плика се посочва наименованието на поръчката, за която се кандидатства  и се изписва  пълното наименование и адреса на участника, телефон/факс и е-mail за кореспонденция  с  подателя.

Пълната документация и изискванията може да откриете в следните файлове: