Среща за египетския лешояд в София

От 5 до 8 юли в София ще се състои работна среща, посветена на египетския лешояд. Главен организатор е Българското дружество за защита на птиците. Основната цел на срещата е разработването на План за действие за опазване на балканската, кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път и в местата за зимуване.

На семинара ще присъстват над 50 представители на институции, учени, изследователи и специалисти от 25 страни, в които лешоядите отглеждат своето поколение, посещават или прекарват зимата. Планът за опазването на египетския лешояд ще бъде съставен на база последните научни данни за миграционните пътища на вида, местата за почивка, типа местообитания и опасностите, които го застрашават  по време на миграцията и в местата за зимуване.

Египетският лешояд е единственият мигриращ лешояд в Европа и е най-бързо изчезващата хищна птица на континента. Само на Балканите популацията му е намаляла с над 80% за последните 30 години. Международният план за действие ще играе ролята на ключов инструмент за насърчаване на трансконтиненталното сътрудничество и прилагането на  мерки за опазването на балканската, централно-азиатската и кавказката популация на вида.

Срещата се организира от БДЗП в рамките на LIFE+ проект „Помощ за египетския лешояд“, финансиран от Европейската комисия и Фондация „А. Г. Левентис“, и от Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU).

Повече информация може да намерите на сайта http://lifeneophron.eu/bg