Мярка 123

 

 

 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАНА

 

 

За четвърти прием на заявления за подпомагане по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013  г.

 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 123 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

I. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори, свързани с преработка и/или маркетинг на продукти, описани в Приложение I по член 32 от Договора за създаване на Европейската Общност (ЕО) /приоритетно  производството на масла от етерично маслени култури и производство на вино/:

 1. мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 2. месо и месни продукти;
 3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
 4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 5. зърнени, мелничарски  и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг хляб и тестени изделия;
 6. растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на зехтин;
 7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 9. гроздова мъст, вино и оцет;
 10. производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и вторична биомаса, с изключение на преработка на първична и вторична биомаса от рибни продукти.

Финансова помощ се предоставя и за преработка и/или маркетинг на горски продукти, само на микро предприятия за първична преработка, свързана с използване на дървесината като суровина и ограничена до работни операции преди индустриалната преработка и преди производството на мебели и/или маркетинг на горски продукти.

II. Допустими кандидати:

 1. Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия.
 2. Междинни предприятия, които не са  микро, малки и средни, но са с по-малко от 750 работника или с оборот по-малък от 200 милиона евро.

Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес – за физическите лица и седалище за юридическите лица, на територията на МИГ.

III. Допустими за финансова помощ са следните дейности, предназначени за постигане целите на мярката:

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за:

 • Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или ремонт и модернизиране на преработвателни предприятия, преработващи продукти от  Приложение 1 на Договора за ЕС /приоритетно  производството на масла от етерично маслени култури и производство на вино/.
 • Маркетинг и популяризиране на района като производител на аграрни продукти, създаване на общи търговски марки за типични местни продукти /рози, лавандула, грозде, вино,  общ маркетинг на пазара/ и др.
 • Изграждане, модернизиране, включително оборудване на лаборатории, собственост на кандидата, разположени на територията на предприятието и за нуждите на производствения процес.
 • Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Специфични изисквания/ изключения:

 • Подкрепа няма да бъде предоставяна на предприятия изпитващи трудности, както е дефинирано в Насоките на Общността за Държавна помощ за спасяване и преструктуриране на фирми, изпитващи затруднения.
 • Подкрепа няма да бъде предоставяна за изграждане и/или модернизиране на държавни лаборатории. Подкрепа ще се предоставя само за изграждане/модернизиране на лаборатории, които са собственост на кандидатстващото предприятие, разположени са в негова сграда и се използват за собствените продукти на предприятието.
 • Когато организацията на общия пазар, включително схемите за директно подпомагане, финансирани от Европейският земеделски фонд за гарантиране (ЕЗФГ) налагат ограничения върху производството или върху подпомагането на Общността на равнището на отделно преработвателно предприятие, инвестиции които биха увеличили обема на производството отвъд тези ограничения няма да бъдат подкрепяни по мярката.
 • В случай на изграждане на нови предприятия или при увеличаване с над 10 на сто капацитета на съществуващи предприятия, кандидатът доказва наличието на суровинна база и пазарен потенциал.

Не се подпомагат като самостоятелен проект дейностите за:

 • събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;
 • нематериални инвестиции за постигане на съответствие с международно признати стандарти.

IV.  Минимален размер на общите допустими разходи за един проект - 10 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект - 200 000 лева.

Сума, налична за подкрепа за периода на четвърта покана – 352 952,15 лева, както и неусвоения бюджет от предишни периоди на прием.   

V. Финансовата помощ е в размер на:

50% от  общите одобрени инвестиционни разходи за микро, малки и средни предприятия;

25% от общите одобрени инвестиционни разходи за междинни предприятия.

Финансовата помощ е в размер 60 на сто от общите допустими разходи по проекта за микро, малки и средни предприятия, а за междинни предприятия е в размер 35 на сто от общите допустими разходи по проекта за инвестиции в:

1. сектора мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2. сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадните води от производството;

3.сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието.

VI. Кандидатите трябва да отговарят и на следните условия:

 1. нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”.
 2. нямат изискуеми публични задължения към държавата и общините от територията на МИГ
 3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност
 4. не са в производство по ликвидация
 5. са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията
 • Изискванията по т. 3 и т. 4 се отнасят за еднолични търговци и юридически лица - търговци
 1. не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попадат в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

VII. Период на консултиране при подготовка на проектите: - от 01.06.2013 г. до 29.08.2013 г. в офиса на МИГ, по график изготвен от Изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, както следва:

Вторник         14.00-16.00 часа

Четвъртък    14.00-16.00 часа

VIII. Период на приемане на Заявленията за подпомагане - от 30.08.2013 г. до 13.09.2013 г. всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа.

Документите ще се приемат в офиса на МИГ на адрес: гр.Панагюрище, ул. „Макгахан”№ 2, ет.2.

Телефони за контакти: Лучко Македонски – Изп. Директор 0882270816

                           Нонка Костова – Експерт СМР – 0882270815

                           Мария Нейчева- Експерт СМР - 0882270814

                           Офис на МИГ – 0357/98970

Подробна информация и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие са публикувани на следния интернет адрес: http://www.lagpsl.bg

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на МИГ ”Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.