Мярка 313

 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАНА

за четвърти прием на заявления за подпомагане по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейностиот Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

І. Финансова помощ е предназначена за:

1. Общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово.

2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ІІ. Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:

1. Подобряване на достъпа до местното културно наследство - атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; центрове за временни изложения с туристическа цел;

2. Подобряване на достъпа до природни забележителности - съоръжения и места за спорт и отдих: туристически пътеки; инфраструктура и съоръжения за пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове; информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;

3. Разработване и маркетинг на туристически продукти:

3.1.разработване на туристическа маркетингова стратегия за територията, рекламни и информационни материали;

3.2.разработване на електронна система за резервации на територията на МИГ.

Дейностите по проектите трябва да се осъществяват на територията на МИГ.

III. Недопустими за подпомагане са следните дейности:

1. Изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф;

2. В сектор рибарство и аквакултури и хазарт.

3. Обновяване на паметници на културата от национално и световно значение, включени в класификацията на Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/;

4. Изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които генерират доходи и които не са общинска и държавна собственост.

5. Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено разработване и маркетинг на туристически продукти.

IV. Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 3 000 лева

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 30 000 лева

Сума, налична за подкрепа за периода на четвърта покана – 11 727,31 лева, както и неусвоения бюджет от предишни периоди на прием.   

V. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 100 % от общите допустими разходи за проекти на:

  • Общини;
  • Юридически лица с нестопанска цел – за проекти в обществен интерес, негенериращи приходи.

Финансовата помощ е в размер на 70% от одобрените разходи за проекти на юридически лица, с изключение на проектите на общини и на юридически лица с нестопанска цел - за проекти в обществен интерес, негенериращи приходи.

VI. Кандидатите юридически лица с нестопанска цел трябва да отговарят на следните условия:

  1. Имат седалище на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.
  2. Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);
  3. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
  4. Не са в производство по ликвидация;
  5. Нямат изискуеми публични задължения към държавата и общините от територията на МИГ.

VII. Период за подаване на заявления за подпомагане - от 30.08.2013 г. до 13.09.2013 г. всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

VІIІ. Период на консултиране при подготовка на проектите: от 01.06.2013 г. до 29.08.2013 г. в офиса на МИГ по график изготвен от Изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, както следва:

Вторник         14.00-16.00 часа

Четвъртък    14.00-16.00 часа

Документи се подават в офиса на МИГ„Панагюрище, Стрелча, Лесичово” на адрес: гр.Панагюрище ул.”Макгахан” 2.

Телефони за контакти: тел./факс 0357/98970;

Лучко Македонски – Изпълнителен директор 0882270816;

Мария Нейчева – експерт СМР 0882270814;

Нонка Бундова – Костова – експерт СМР 0882270815.

Заявлението за подпомагане, условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности” са публикувани на следният интернет адрес: http://www.lagpsl.bg

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.