Договори

ПЪРВИ ДОГОВОРИ ПО ПРСР 2014-2020

 

МИГ "Общини - Панагюрище, Стрелча, Лесичово" сключи договор за подготвилни дейности за изработване на стратегия за местно развитие към ПРСР 2014-2020. 

На 09.12.2015г. в Гранитна зала на Министрество на земеделието и храните бяха връчени първите договори по ПРСР 2014-2020, мярка 19.1 " Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие". Сключени са 66 договора на обща стойност 3 366 616,20лв.

СПИСЪК - ДОГОВОРИ

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО МИГ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

ПО ПРОЕКТ 41-03-28, ДОГОВОР РД 50-147/13.10.2011г.

 

РЕГИСТЪР - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО”

2011г.-2014г.

 

Традициите са живи

фестивал Традициите са живи

УЧАСТИЯ ВЪВ ФОРУМИ

На 26 и 27 юни 2014 г. представители на СНЦ „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ взеха участие на форум на тема „ЗОП и неговото приложение при изпълнение на СМР“. Форумът се проведе в Хотелски комплекс гр. Долна Баня и бе организиран от „Алма Ам“ ЕООД. На форума присъстваха и представители на „МИГ Раковски“, „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, „МИГ Гълъбово“, МИГ Брезово – Братя Даскалови“, „МИГ Харманли“.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

На 23.05.2014 г. Изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” подписа три договора по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ с МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“. МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” е координатор и по трите проекта.

Страници

Subscribe to RSS - Договори