ЛИДЕР

Мярка 19 Лидер

Бюджет: 

Разпределение на 2,9 милиарда евро по новата ПРСР

жито2,9 млрд. евро е бюджетът на новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР), която и без да е получила официално одобрение ще стартира в края на март с инвестиционната мярка 4.1, а в кая на май – с помощите за младите фермери. В средата на година се очаква Европейската комисия да пусне изцяло ПРСР 2014-2020.

Как се разпределят по меркисредствата в селската програма? По данни на bgfermer.bg, най-много пари ще се раздават по мярка 4 – Инвестиции в материални активи – 776 млн. евро. Най-малко – 4.2 млн.евро, са за консултантски услуги и управление на стопанствата.

Ето и разпределението по данни на bgfermer.bg

  • По мярка 1 – Трансфер на знания и действия за осведомяване, е заделен бюджет от 25,394 млн. евро.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО LEADER В ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г

Това Ръководство има за цел да изясни ролята на съвместните дейности по LEADER в програмите за развитие на селските райони за 2014-2020 г. Настоящият документ е допълнение към Ръководството за водено от общностите местно развитие (ВОМР) издадено от Генералните дирекции (ГД), отговарящи за ЕСИ фондовете1 , което илюстрира дейностите за сътрудничество по ВОМР както е предвидено в Регламента за общите разпоредби (РОР) и в специфичните за фондовете разпоредби за ЕЗФРСР2 и ЕФМДР.

ПРСР 2014-2020

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г.

Описание на мярката 

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г. се нарича “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР)

То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за воденото от общностите местно развитие, основани на характеристиките на района и разработени въз основа на местните потребности, потенциал и включващи иновативни характеристики.

Съгласно приоритетна област 6 (б) от Регламент 1305 основната цел на ВОМР е стимулиране на местното развитие в селските райони. 

Приоритети на ВОМР за програмен период 2014-2020 г.: 

Подходът Л И Д Е Р

ЛИДЕР е абревиатура* от френски език на Liaison entre actions de développement rural и означава „Връзки между дейностите за развитие на селските райони".

Политиката за развитие на селските райони е част от Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС с нарастващо значение през годините. Тя поощрява устойчивото развитие в селските райони на Европа и е насочена към решаване на икономически, социални и екологични проблеми в различните територии. Повече от половината от населението на ЕС живее в селски райони, които обхващат 90% от територията на ЕС.  

ЛИДЕР е новаторски подход в рамките на политиката на ЕС за развитие на селските райони, който се прилага индивидуално във всяка страна членка. Наименованието на ЛИДЕР умело съчетава смисъла на думата от английски език „водачество” със същинския смисъл на интегрирана връзка между дейностите за развитие на дадена територия от селските райони в Европа.  

ПЪРВИ ЕТНОГРАФСКИ ФЕСТИВАЛ НА СРЕДНОГОРИЕТО

На 20 септември в Стрелча се състоя Първия етнографски фестивал на Средногорието.

Събитието бе организирано от Община Стрелча и финансирано по Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” от Стратегията за местно развитие на Местната инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.

Фестивалът се проведе на три сцени. На първата се представиха танцовите и певческите формации от общините Стрелча, Панагюрище, Пирдоп, Златица, Челопеч, Мирково, Хисаря, Карлово, Сопот, Павел Баня, Казанлък, Ихтиман, Пловдив и София. На втората сцена, пред НЧ „Просвещение ” бяха приготвени ястия, характерни за средногорската традиция. Третата открита сцена бе за словесен и обреден фолклор в двора на Историческия музей.

Страници

Subscribe to RSS - ЛИДЕР