МИГ

СРЕЩА НА БИЗНЕСА

Екипът на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" събра представители на бизнеса и земеделски производители от територията на общините Панагюрище и Стрелча. Срещата се състоя на 17.03.2016 г. в Конферентната зала на Исторически музей - Панагюрище.

ПОКАНА

П О К А Н А

за участие в информационна среща със заинтересованите страни по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В С. ПОПИНЦИ

Екипът на Местната инициативна група се срещна с жителите на с. Попинци, община Панагюрище. Срещата се проведе на 02.03.2016г. в кметството на селото. Присъстваха представители на стопанския и нестопанския сектор. Темата бе информиране на местната общност за възможностите, които предлага новата ПРСР за периода 2014 -2020 г. и мерките за включване в Стратегията за местно развитие.

СРЕЩА В ГР. СТРЕЛЧА

На 29.02.2016г. се проведе срещата в община Стрелча. Присъстваха представители на публичния сектор - община, читалища, музей. Водеща на срещата бе Мария Нейчева, която запозна участниците в срещата с възможностите през новият програмен н период.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В С. ЛЕСИЧОВО

В Заседателната зала на Общински съвет - Лесичово се проведе поредна информационна среща. На 22 февруари 2016г., Мария Нейчева запозна представители на публичния сектор с възможностите на ПРСР 2014-2020 и подхода ВОМР. Обсъдени бяха възможните мерки за включване в стратегията за местно развитие.

СРЕЩА В С. БАНЯ

Екипът на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" запозна жителите на с. Баня с възможностите  за периода 2014-2020 г.

На 15.02.2016 г.  в НЧ "Пробуда - 1872" бяха разяснени мерките от ПРСР 2014-2020, които могат да бъдат заложени в Стратегията за местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В СТРЕЛЧА

На 12.02.2015 г. от 10.00 часа в гр. Стрелча се проведе информационна конференция с бенефициенти, медии и широката общественост.  Участие в събитието взеха над 60 човека представители на публичния, стопанския и нестопански сектор от територията на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово". 

СЛЕДВАЩА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

П О К А Н А

за участие в еднодневна работна среща за консултиране подготовката на стратегията със заинтересованите страни по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Страници

Subscribe to RSS - МИГ