ОПРЧР

ПРОЕКТИ ПО ОПРЧР

BG05M9OP001- 1.026 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА - 2019

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. и във връзка с изпълнение на чл.11, т. 3 от Споразумение № РД 50-193/29.11.2016 г., МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2019 г.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

 

 

 

 

Страници

Subscribe to RSS - ОПРЧР