ПРСР

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА "ПОДХОДА ЛИДЕР - ПРИЛАГАНЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" е домакин на Национална среща "Подхода ЛИДЕР - прилагане, възможности и предизвикателства".

Срещата ще се проведе на 11, 12 и 13 март 2015 г. в хотел „Каменград", Зала „Асарел“ и се организира от МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и Министерство на земеделието и храните.

Основни цели на срещата:

• Да се представи информация за напредъка по прилагане на стратегиите за местно развитие на финансираните МИГ в Република България;

• Запознаване с резултатите от изпълнението на мерките от ос 4 ЛИДЕР на ПРСР 2007 – 2013 г. към 11.03.2015 г. (информация за напредъка по мерки 41, 431 и 421, данни за усвояването на средства и изпълнение на проекти по СМР);

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА "ПОДХОДА ЛИДЕР - ПРИЛАГАНЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" е домакин на Национална среща "Подхода ЛИДЕР - прилагане, възможности и предизвикателства".

Срещата ще се проведе на 11, 12 и 13 март 2015 г.  в хотел „Каменград, Зала „Асарел“ и се организира от МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и Министерство на земеделието и храните.

Основни цели на срещата са:

• Да се представи информация за напредъка по прилагане на стратегиите за местно развитие на финансираните МИГ в Република България;

Семинар за развитие на малките земеделски стопанства

ПРСРДнес в гр. Хасково ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Хасково) и Аграрен университет гр. Пловдив. Ще бъдат представени възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

На семинара ас. Крум Христов, Аграрен университет – гр. Пловдив ще запознае фермерите с регистрацията на земеделски стопани, с производствените фактори в земеделието, капиталът и инвестициите, както и със стойността на парите във времето и пазара. Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Хасково ще представят възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съдържа следните мерки:

Разпределение на 2,9 милиарда евро по новата ПРСР

жито2,9 млрд. евро е бюджетът на новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР), която и без да е получила официално одобрение ще стартира в края на март с инвестиционната мярка 4.1, а в кая на май – с помощите за младите фермери. В средата на година се очаква Европейската комисия да пусне изцяло ПРСР 2014-2020.

Как се разпределят по меркисредствата в селската програма? По данни на bgfermer.bg, най-много пари ще се раздават по мярка 4 – Инвестиции в материални активи – 776 млн. евро. Най-малко – 4.2 млн.евро, са за консултантски услуги и управление на стопанствата.

Ето и разпределението по данни на bgfermer.bg

  • По мярка 1 – Трансфер на знания и действия за осведомяване, е заделен бюджет от 25,394 млн. евро.

Сдруженията на фермерите ще получат по-големи субсидии по ПРСР

среща с фермеритеСдруженията на фермерите ще се поощряват с 10 и с 20% по-високо подпомагане през новия програмен период, обясни вчера на среща с производителите в Стара Загораземеделският министър Десислава Танева. В държавите от ЕС колективните инвестиции са масова практика, тъй като заетите със земеделие са разбрали, че сдружаването им дава повече възможности както при производството, така и при реализирането на продукцията.

Проектите за колективни инвестиции по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от настоящия програмен период на Програмата за развитие на селските райони ще са с 10%  по-високо финансиране за случаите, когато се представят проекти от минимум 6 до 10 земеделски производители, посочи министър Танева. Увеличение с 20% ще получат пък онези проекти за колективни инвестиции, които се изпълняват от над 10 земеделски производители или от групи и организации на производители, цитира министъра пресцентърът на МЗХ. 

Мярка 226

Страници

Subscribe to RSS - ПРСР