СВОМР

ПРОЕКТИ ПО ОПИК

BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

подобряване на производствения капацитет в МСП“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Страници

Subscribe to RSS - СВОМР