МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" проведе информационно събитие по проект "Stay rural and successful in the digital era"

На 28.11.2023, МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" организира първото си от поредица събития

за популяризиране на платформата https://elearning.digirur.eu/ , както и всички проектни резултати,

разработени по проект Stay rural and successful in the digital era, финансиран по програма Еразъм+.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението,

свиква Общо събрание на сдружението

на 27.07.2023 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в гр. Панагюрище,

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СВОМР

Дата на откриване: 18.07.2023

Дата на приключване: 25.07.2023 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ

ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“

 

МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“ С НОВ ОФИС

Щастливи сме да обявим, че преместихме офиса си на нова локация в центъра на град Панагюрище. Старият офис ни служи вярно и прекарахме прекрасни години в него. Създадохме невероятни спомени, приятелства, процедури, но няма как да не сме развълнувани и за новия ни дом.

УДЪЛЖАВАНЕ ПРИЕМА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.5

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, удължава срока за прием на проектни предложения

по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти

УДЪЛЖАВАНЕ ПРИЕМА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 21

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ удължава срока за прием на проектни предложения

по мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура ” от стратегията

за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

Приключи успешно и петият проект на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" финансиран по програма ЕРАЗЪМ +

На 31.03.2023 приключи успешно и петият проект на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово в подкрепа на политикана на сдружението за насърчаване на младежките дейностите. Проектът 2022-1-BG01-KA152-YOU-000065484 "Powering Youth Potential = Powering Rural Development” е финансиран по програма Еразъм+. Проектът се реализира съвместно с партньорски организации от 5 европейски страни – Италия, Хърватия, Румъния, Португалия и Сърбия, като в него взеха участие общо 37 младежи на възраст между 18 и 30 години.

ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4.1 - ПРСР 2014-2020

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.670 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г.

Страници

Subscribe to Местна инициативна група  RSS