АКТУАЛИЗИРАНА ИГРП 2017

На свое заседание, проведено на 26.06.2017 г. Управителния съвет на МИГ "Общини - Панагюрище, Стрелча, Лесичово" взе решение да бъде актуализирана индикативната годишна работната програма за 2017 г. 

Изменението се налага поради очаквани промени в нормативната уредба - ПМС 161/04.07.2016 г. на МС, очаквани промени в Указанията за изпълнение на СВОМР, неизяснения статут на МИГ като „администратор“ на държавни помощи и невъзможността МИГ да отвори покани за кандидатстване.

Програмата бе съглъсувана с Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси" и УО на ОП "Иновации и конкурентоспособност".