ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 21 - ПРСР 2014-2020

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура ”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001 – 19.612 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 21 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура “.

Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало на прием: 19.05.2023 г. Краен срок за представяне на предложенията: 23.06.2023 г. 17.00 часа

Втори краен срок за прием на проектни предложения е приложим при условие, че е налице остатъчен финансов ресурс по мярката след приключване на приема на проектни предложения.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път

като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) -

https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; https://lagpsl.bg/ПОКАНИ