ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.1

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, обявява втори прием по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“

от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001- 19.617 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Цел на процедурата: Подпомагане на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли – етерично – маслени култури /роза и лавандула/ и подобряване цялостната дейност и икономическа ефективност в аграрния сектор.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- В ИСУН на интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg

- На електронната страница на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ – http://lagpsl.bg/ПОКАНИ