ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4.1 - ПРСР 2014-2020

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.670 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г.

по Мярка 19.2 от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес

и заетост на населението извън земеделието. /Специфична цел 1.2 „Създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието“ от СВОМР/

Период за прием:  Начало:  19.05.2023 г. Краен срок: 26.06.2023 г., 17.00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път

с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)

чрез модула Е-кандидатстване на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: -

В ИСУН на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg -

На електронната страница на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ – http://lagpsl.bg/ПОКАНИ