ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 1.7

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР,

обявява втори прием по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.039 “МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост

и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията

и предприемачите към промените” на ОП РЧР.

Целта на процедурата е да подобри работната среда в предприятията,

чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и въвеждане на ефективни

и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси,

което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места

и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Проектите ще се изпълняват на територията на общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на обучения на работното място;

2. Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост;

3. Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията,

с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място,

по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както

и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители;

4. Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели

за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда,

подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат;

5. Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на трудовите, осигурителните

и социалните права на работниците и служителите, равнопоставеността и равното третиране

на работното място и развитие на корпоративната социална отговорност;

6. Предоставяне на обучения за мениджъри на големи, МСП и предприемачи

с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

www.lagpsl.bg и https://eumis2020.government.bg/.

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 30.06.2019 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти,

следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление

и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg