ДОБРА ПРАКТИКА

Европейската мрежа за развитие на селските райони популяризира работата на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

На сайта на Европейската мрежа е публикувана статия за Добрата практика от проект за

биологично производство на розово масло.  

Проектът е финансиран по СМР на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово"  на стойност, както

следва:

Общо Финансиране: 40 698,16 лв.

Финансиране от ЕЗФРСР: 20 349,08 лв.

Изплатена субсидия: 20 334,60 лв.

 
Пълната информация за проекта може да разгледата на сайта на Европейската мрежа за развитие на селските райони