ДОГОВОР ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група „Общини – Панагюрище, Стрелча, Лесичово” сключи тристранен Договор с № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Страни по договора са Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – РА и МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” за извършване и финансиране на подготвителни дейности по прилагане на подхода ЛИДЕР, изграждане на ВОМР и разработване на Стратегия за местно развитие съгласно ПРСР 2014-2020.

Философията на ЛИДЕР и една от най-важните му характеристики е подхода „отдолу – нагоре“ и се изисква общностен и граждански подход. За разработването на Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” за периода 2014-2020 г. ще бъде приложен подхода на Форум- процеса. Форумът представлява цикъл от обществени дискусии, открити за всички граждани и сектори от общността. Стремежът е да се включат представители на всички заинтересовани от местното развитие страни - неправителствен, стопански и публичен сектор, както и граждани, които без Форума биха останали встрани от обществения дебат. Във форум процеса се прилага интегриран подход, като характерно за него е вземане на решенията ”отдолу-нагоре” - от формулиране на проблеми и потребности до идентифициране на целите и приоритетите в СМР. Друга важна особеност на Форума е, че решенията се вземат с консенсус. По този начин общността, в лицето на заинтересованите страни ще има собственост върху решенията и поема своите конкретни ангажименти за тяхното изпълнение. Цялостният процес по изготвяне на СМР ще включи следните ОСНОВНИ СТЪПКИ: - Провеждане на социологическо проучване, с цел да се установят силните и слабите страни на територията; потребностите от финансиране по ПРСР 2014-2020 г.; инвестиционните намерения; организационния и финансов капацитет за реализиране на проекти; информационните нужди; нагласите и доверието към принципите и правилата на подхода ЛИДЕР; - Преглед на основните нормативни, законови и стратегически документи и планове за развитие на трите общини и Южен централен район; - Изготвяне на социално-икономически анализ, чрез събиране и обработване на първична статистическа информация за територията на трите общини, позволяваща оценка на наличните ресурси и анализ на социално-икономическите тенденции; - Провеждане на срещи по населените места с цел запознаване с подхода ЛИДЕР и ПРСР 2014-2020 г.; предизвикване на дискусии (форуми) за разработване на СМР; идентифициране и мотивиране на ключови представители на местната общност за участие във форумите; генериране на инвестиционни и проектни намерения; - Обучаване и изграждане на капацитет за прилагане на подхода ЛИДЕР за екипа и местни лидери; - Провеждане на съпътстваща публична информационна кампания за популяризиране на Стратегията за местно развитие и мобилизиране на местната общност за участие в процеса на разработване; - Провеждане на срещи за представяне и обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР; - Разработване на стратегия за ВОМР, според указанията и процедурите на МЗХ; - Провеждане на Общо събрание на МИГ за приемане на СМР Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и храните.

Предварително одобрената безвъзмездна финансова помощ

за изпълнението на проекта е в размер на 48 405.75лв.