ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА 2019 г.

Утвърден Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие

на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ за 2019 г.