ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - Април 2018

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани всички заинтересовани лица

на 11 април 2018 г. /сряда/ от 10.00 часа, в офиса на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

на еднодневна информационна среща, свързана с подготовката на проекти по процедура за подпомагане

BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Подобряване на производствения капацитет в МСП“

от Стратегията за водено от общностите местно развитие.