ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В С. БАНЯ

П О К А Н А

за участие в информационна среща със заинтересованите страни по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани всички заинтересовани страни, бенефициенти и широката общественост на 15 февруари 2016 г. /понеделник/ от 17.00 часа, в залата на НЧ „Пробуда-1872” с. Баня на информационна среща по проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На срещата ще бъдат разгледани възможностите за следващия програмен периода 2014-2020 г.

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ