Информация за проект "Изпълнение на СВОМР"

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ – ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО”

СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50 – 193 / 29. 11. 2016 г.

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Проект: Подмярка 19. 2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”

Стойност – 6 313 745,00 лева ЕЗФРСР,

ЕСФ И ЕФРР – 5 513 370,50 лева

Национално съфинансиране – 800 374,50 лева

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” Стойност – 977 915,00 лева

ЕЗФРСР – 880 123,50 лева Национално съфинансиране – 97 791,50 лева