МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" ОДОБРИ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

С издадено Решение № РД-21-60/16.02.2021 г. на Ръководителя на УО на ОП РЧР одобрява оценителен доклад

на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ по процедура BG05M9OP001 – 2.107 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,

включително здравни и социални услуги от общ интерес“.

Одобреното от МИГ проектно предложение е на Община Стрелча BG05M9OP001-2.107-0001

"Независим и достоен живот", БФП в размер на 215 107, 20 лева.

Дейностите, които ще бъдат реализирани по проекта:

 Кандидатстване, подбор, назначаване и обучение на персонала. Предвижда се да бъде нает персонал от 33 лица. С тази дейност се цели да се подберат мотивирани лица в трудоспособна възраст, подходящи за предоставяне на почасови услуги в домашна среда. Това ще е персонала, на който ще се осигури възможност да придобие основни теоретични познания, необходими за работа с хора с увреждания и с хора над 65г. в невъзможност за самообслужване.

 

 Кандидатстване, оценка, подбор и класиране на кандидат - потребителите Тази дейност включва подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат потребителите на услугите в домашна среда. За ползване на социални услуги в домашна среда ще могат да кандидатстват:

- Лица с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужването, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация, живущи на територията на община Стрелча;

- Възрастни хора над 65 год. с ограничения или с невъзможност за самообслужване, поради причини от различен характер, живущи на територията на община Стрелча.

Ще бъдат осигурени 33 броя потребители, които да получат почасови услуги в домашна среда за периода от 12 месеца;

 

 Предоставяне на социални услуги в домашна среда Тази дейност е насочена към подобряване качеството на живот на възрастните, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си, на хора с увреждания чрез осигуряване на дългосрочна грижа, включително подкрепящи социални услуги в общността и в домашна среда. Предвидено е социалните услуги да се предоставят в рамките на 12 месеца и да обхванат 33 потребителя. Предоставянето почасова ежедневна грижа на потребителите в техните домове ще се извършва от 33 лица в трудоспособна възраст, назначени на срочен трудов договор.

 

 Информационна кампания за представяне на местни социални услуги. Дейността е насочена към създаване на нови възможности за информиране на местните общности за националната политика в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното включване и дейностите на общинската социална политика за преодоляване на социалното изключване на лицата с увреждания и лицата над 65 - годишна възраст в невъзможност за самообслужване, както и насърчаване на партньорството с НПО, бизнеса и гражданите.