МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" С НОВИ ДОГОВОРИ ПО ПРСР 2014-2020

През месец ноември се подписаха два договора за безвъзмездна финансова помощ между МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, Община Стрелча и ДФ „Земеделие“ с общ размер на 87 830,17 лв.

С договор от 02.11.2021 г. Община Стрелча ще изгради Туристически информационен център по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с максимална финансова помощ в размер на 62 062.16 лв. Проектното предложение предвижда изграждане и оборудване на туристически информационен център в град Стрелча, като ще се изгради изцяло нова сграда с цел реклама и популяризиране на местния бизнес и културно – историческото наследство на общината. 

Съгласно договора от 23.11.2021 г. по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местна култура" общината ще  представи по достоен начин участието на Стрелча в Априлското въстание от 1876 г., използвайки нови съвременни анимации - възстановка на историческите събития от април 1876 г., мултимедийна презентация, базирана на нови исторически факти и т.н. Предвижда се закупуване на автентични за епохата и историческото събитие костюми и оръжия. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по този проект е в размер на 25 768.01 лв. В изготвянето на проект "Достойното място на Стрелча в Априлското въстания от 1876 г."  участват НЧ „Просвещение 1871" и Исторически музей - Стрелча.