НОВО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ ПО МЯРКА 2.3 ОПРЧР

Сдружение „Местна Инициативна Група – Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР

удължава срока за прием на по процедура за подбор на проекти

BG05M9OP001 – 2.088 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - „Повишаване на достъпа до услуги,

които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самооблужване до услуги за социално включване и здравеопазване.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

и инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,

включително здравни и социални услуги от общ интерес “ в рамките на подхода ВОМР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда;, услуги за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими групи от населението;

2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия насочени към уязвими групи – самотно живеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания“;

3. Местни социални дейности за социално включване.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ: www.lagpsl.bg.

Краен срок за представяне на предложенията: 30.04.2020 г., 17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път,

като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) -

https://eumis2020.government.bg.