ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект на изменение

на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Коментари и предложения по проекта за изменение на СВОМР могат да бъдат представени в срок до 21 август 2017 г. 

на електронен адрес: lagpsl@abv.bg