ОБУЧЕНИЕ НА УС

П О К А Н А

за участие в Еднодневно обучение за членове на УС на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности”

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани членовете на УС на МИГ

на 28 май 2016 г. /събота/ от 10.00 часа на Еднодневно обучение, което ще се проведе

в гр. Панагюрище, офис на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

по проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г.

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности”

по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА

НА ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ