Обучение на 24 и 25 октомври 2012 г.

Обучение в Спа - хотел Родопски дом

На 24 и 25 октомври 2012 г. в Спа хотел "Родопски дом" гр.Чепеларе се проведе двудневно обучение на тема "Изпълнение и отчитане на проекти за бенефициенти на СМР". В него взеха участие настоящи и потенциални бенефициенти от бизнеса и земеделски производители. Обучителите от "ИГА проект"ООД гр. Пазарджик изложиха пред участниците проблемите, съпътстващи реализирането и изпълнението на проектите: подробно запознаване със съществуващите нормативни и стратегически документи; въведение в управлението на проекти; планиране и управление на дейностите; системи за управление на проекта; планиране и управление на ресурсите; планиране и управление на качеството; планиране и управление на риска; комуникация, публичност, визуализация; общи изисквания за техническа и финансова отчетност, основни нормативни документи; бюджет на проекта и регистър на разходите; отчитане на различни видове разходи; съпътсваща техническа и финансова документация; процедури за избор на подизпълнител; подготовка на междинни и финални технически и финансови отчети.