ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ПАНАГЮРИЩЕ

П О К А Н А

за участие в Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани всички заинтересовани страни,

бенефициенти и широката общественост на 19 април 2016 г. /вторник/ от 11.00 часа

на Обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР за периода 2014-2020,

което ще се проведе в Камерна зала на Театър Дом – Паметник гр. Панагюрище

по проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г.

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности”

по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ