ОБЩО СЪБРАНИЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

свиква Общо събрание на сдружението на 21.07.2015 г. /вторник/ в 14.00 ч.

в гр. Панагюрище, 

пл. 20-и Април № 13, /Театър Дом - паметник – Камерна зала/

при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Решение за кандидатстване по подготвителна мярка 19.1 от ПРСР 2014-2020;

2. Разни;

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.