ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, свиква Общо събрание на сдружението

на 19.04.2016 г. от 13.00 ч. в гр. Панагюрище, пл. 20-и Април № 13, при следния дневен ред:

1.Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;

2.Избор на водещ, протоколчик и преброители на събранието;

3.Приемане отчет за дейността на Управителния съвет и Сдружението за 2015 г.;

4.Обсъждане и приемане предложения за изменения в Устава на Сдружението;

5.Избор на членове на Управителния и Контролния съвет на Сдружението;

6. Обсъждане и одобрение на Стратегията за ВОМР на МИГ «Общини Панагюрище, Стрелча, Лесичово»;

7.Разни.

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.