ОДОБРЕНИ ОТ УО НА ОПРЧР УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 1.7 ОТ СВОМР

Във връзка с чл.272, параграф 28 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент

и на съвета от 18 юли 2018 година са направени Корекции по насоките за кандидатстване.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува отново за предварително обсъждане

проект на Насоките за кандидатстване по мярка 1.7 от СВОМР,

по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.039 “МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени

в срок до 28 декември 2018 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg.

 

ОБЯВА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

1. Приложение I_Автобиография

2. Приложение II_Декларация на кандидата_партньора

3. Приложение III - Декларация de minimis

4. Приложение IV- Декларация НСИ

5. Приложение V - Проектобюджет

6. Формуляр за кандидатстване

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

1. Таблица_АСД

2. Методология ТФО

3. Методика за финансов капацитет

4. Указания_ДДС

5. Указания_попълване_формуляр

6. КИД_2008

7. Указания оборудване

Annex_Н_Таблица_възнаграждения

metodologia_zaplati_2014-2020_10_05.2017

 

ДОГОВОР

1. Административен договор

2. Заявление-Ръководител

3. Заявление-Упълномощено лице

4. Приложение IX - Декларация за нередности

5. Приложение_VІІ_Финансова идентификация

6. Приложение VI - Споразумение за партньорство

VIII_Декларация_финансов произход